انسانها هیچ حقی بر گردن خداوند ندارند
مگر یک حق
اینکه روزی توضیح دهد
چرا بعضیهاشان را بز آفرید