الآن دارم میفهمم که بابام واقعا آدم لیبرالیه
به این دلیل که می گفت "البته جامعه نونوا* هم احتیاج داره"
بعد از اینکه می گفت اگه درسامو نخونم در آینده نونوا میشم

* نونوا = نانوا = شخصی که نان می پزد.