ای دخترکانی که سرتان را هر روز نمی شورید چون خشک کردنش سخت است و الخ
شک ندارم که همین چند وقت پیش ها یک نفر که دماغش به هر دلیلی به فرق سرتان نزدیک شده
در دلش از خود و سرتان ابراز انزجار نموده، هر چند اندک
حال آنکه شما در همان لحظه خرسند بودید از این که مویتان خشک است...

کمی بیاندیشید
و سر خود را بیش از پیش بشویید