بمال

خیلی ببخشید آقای نامجو
البته من از طرفداران پر و پا قرصتان هستم
ولی اینکه در خلال انجام آن عمل بی نظیر
خودتان یا شریکتان از واژه "بمال" استفاده می کنید
واقعا از هر جهتی که به قضیه نگاه کنید خیلی جواد است
حالا اینکه اصولا نوار کاست جای ضبط این جور چیزهاست یا نه هم که بحث دیگریست