سخت وصف می‌شود کرد
چون کلماتش نیست
تو را
آن وقتی که جوارب شلواری پا کرده‌ای
و این پایت را
تا انتها
روی آن یکی بالا کشیده‌ای