شمایی که خیلی ادعای لطافت و محبت و کودک درون و نوستالژی و ساعت بیلوژیک پاییزیت میشه
بگو ببینم آخرین باری که هسته زردآلو رو با چکش شیکوندی که مغز توشو بخوری کی بوده؟