اون چیه که زرده، تلخه، توش مو داره و اگه مرتب حموم بری یه کمی هم مزه شامپو میده؟

آفرین. مایع ننگین توی گوش.