تمبون من بندی بود
بنده ولی مخفی بود
نکته رو دیر دونستم
یک ساله دست به شورتم