از ایران یک سری خوراکی‌هایی برای من فرستاده‌اند
و من در مورد تک‌تک‌‌شان تعداد صفرهای قیمت را چند بار شمردم
و کماکان دهانم به اندازه یک قابلمه باز است