- خانم بی زحمت اون هاله رو از ساک دستی در بیار بزار تو چمدون. ممکنه نزارن ببری داخل هواپیما.
- چشم... میزارم پیش اون تبدیل توالت فرنگی به مستراح که ضربه نخوره.