یک کاره دیشب خواب دیدم
که توی زندانم و
شیشه نوشابه و
خلاصه بعله...
بد بود.
جدا ً.