خواب دیدم موهایم خیلی قشنگ شده
بیدار شدم دیدم نشده