خب من اگه می دونستم لاست مثل خانواده دکتر ارنست می مونه که
خیلی زودتر از اینها شروع می کردم به دیدن
تا الان فِلون شون هم شوهر کرده بود حتما