من تنبلی ام
درد مشترک
مرا فریاد بزن
اگر حالش را داری