چه خوب بود اگر می شد چند روزی دست از سر مردم بر می داشتند
نمی زدند، نمی گرفتند، نمی کشتند
من هم شاید کمی به کارهای عقب افتاده ام می رسیدم