مجموعه فعالیتهای من در زندگی ذیل عنوان دو سر فصل کلی طبقه بندی می شود:
- اشتباهات کوچک
- اشتباهات بزرگ