رییس جمهور تمکین نمی کند
رییس جمهور گویا ویژه شده
رییس جمهور از هوا ارث می برد فقط
آن هم نه زیاد
رییس جمهور ویژه شده