توی ذهن هر آدمی
هر جور آدمی که باشه
مثل من لوده
یا مثل بعضی ها پیچیده
گاهی مشغولیات کم ارزش شیرینی شکل می گیره
چیزی مثل اینکه آیا عدس پلو رو با همون آب عدس دم کنیم که خوشمزه تر شه
یا با آب جدید که سفیدتر شه
یا با چیز دیگه ای که قافیه بهتر شه