هر وقت که دیگه اشکال نداشت بگین من بیام یه مقدار لوده گری کنم براتون