با تمام احترامی که برای آقایان موسوی و کروبی قائلم، رای من استاد حسن شماعی زاده با رمز یا زهرا*

* زهرا همان دختر همسایه دیوار به دیوار
دستت رو بده به دست من یک دو سه بشمار
است