امروز بعد از دو سال برایم روشن شد که
قضیه این نیست که ایرانیهایی که به کالیفرنیا می آیند ماشین فروش و راننده تاکسی می شوند
قضیه این است که ایرانیهایی که ذاتا ماشین فروش و راننده تاکسی هستند به کالیفرنیا می آیند
و این یک چیز خیلی مهمی است.