آی پسرا
اگه همه دست به دست هم بدیم
و قول بدیم که دخترای کوپول رو نگیریم
میرن خودشونو لاغر می کنن
و جهانمون قشنگتر و سبکتر میشه