هر کجا هستم باشم
آسمان مال من است
پنجره فکر هوا عشق زمین مال من است
چه اهمیت دارد
گاه اگر می رویند
قارچهای غربت

جناب سپهری با وجود تمام ارادتی که خیلی ها خدمتتان دارند باید عرض کنم که حداقل این یک مورد را ریده‌اید