تصورم از دابلین جایی است شبیه اصفهان
که مردم به صورت طبیعی خنده دار حرف می زنند