تو یه سایتی یکی زیر خبر حکم زندان رکسانا صابری کامنت گذاشته بود که:

I hate when bad things happen to pretty girls

خیلی خندیدم!