باور نمی کنید چقدر خوشحال شدم وقتی امروز در یک مقاله معتبر علمی اشاره ای به طرح افتخارآفرین اینترنت ملی پیدا کردم:

اینترنت ملی