باید افتخاراتی هرچند سمبلیک آفرید
تا در آینده شرمنده بچه‌ها نشد