داستان خیلی کوتاه

مادری بود که چهار دختر داشت:
لاله
کره
پنیر
و گردو