یک چیزهایی هست که جدی جدی هیچ راهی برای فهمیدنشان نیست
مثلا اینکه آن شبی که توی دفتر ریاضیات جدیدم یک داستان اروتیـک نوشتم
و بعد همانجا کنارش خوابم برد
کسی دیگری هم خواندش
یا نه