گرامی باد یاد و خاطره همه جک و جوادان دانشکده برق پلی تکنیک تهران
که بعضا برای خودشان آدمی‌هایی شده‌اند