یادش به خیر چه دورانی بود
کامپیوترها درایو :B داشتند
و پسرکهای ژیگول کفش کالج پا می کردند
عجیب زود گذشت