میمون‌ها بر دو دسته‌اند:
موز خوار
و کوکونات خوار
من با موزخوارها کاری ندارم
ولی تو ای میمون کوکونات خوار
بیا کوکونات منو بخوار