باید کاری کنم که دیگر هیچ کس دوستم نداشته باشد
بعد با خیال راحت بمیرم