- میای با هم بخوابیم؟
- ممم... همین یه دفه ها
- باشه. خر پف
- خر پف