ترافیک همه جا هست
ولی ترافیک جاهای مختلف با هم فرق داره
بعضی ترافیکا تموم که میشن میرسی پیش کسایی که دوستشون داری
یا جاهایی که دوس داری باشی
یا چیزایی که دوست داری بخوری
بعضی ترافیکا تموم که میشن میرسی سر کار
یا بر عکس همونو می رسی خونه
خونه که نه، اتاق.
به هر حال حق انتخاب با همون خریه که دومی رو انتخاب کرده