من گاهی که خیابان انقلاب می رفتم
همینطور که آدمها را می دیدم
لذت می بردم
به همین سادگی