غربتیهای بی تخم تا صد سال
عکس خانه های آجری
و کوچه های تنگ جوبدار
و برج های بالای شهر
و جنگلهای شمال
و کویرهای وسط
و کوبیده و لواشک و ژیان و امثالهم را
برای هم خواهند فرستاد
و دلشان تنگ خواهد شد
و تنگ خواهد شد
و تنگ خواهد ماند
ولی تخم نخواهند کرد برگشتن را
غربتیهای تخمی بی تخم