آفتاب که می افتد کثیفی پنجره توی ذوق می زند
یادت که می افتم کثیفی عرف