واقعا حوصله ندارم سی چهل سال دیگه زندگی کنم. خیلی چرته.