خداوند بندگانش را آفرید
بعضی را سیاه و بعضی را سفید
آن گاه به قصد آزمایش
سیاهانی عوضی را به کرات پیش روی تو قرار داد
تا تو تصور بر ذلالت جمله ایشان
و برتری سفیدان کنی
- که همانا گویند تصوری باطل است -
و بدین سان دوزخ را از آن خود
و بهشت را از آن سیاهان گردانی