الآن داشتم اخبار محلی نگاه می کردم که ناگهان یک معمای خیلی قدیمی در ذهنم زنده شد: یادمه اون مجری کچل اخبار استان که سیبیل چارلی چاپلینی داشت هر روز قبل از کارتون یه خبری در مورد "بچه نفت" می گفت. (بر وزن "بچه سرکه") که من از هر کی می پرسیدم نمی دونست یعنی چی. بعدا هم که بزرگ شدم دیگه هیچ وقت کسی در مورد بچه نفت چیزی نگفت. الآن هم می بینم که تو اینترنت اصلا همچین چیزی وجود نداره. و من همچنان تشنه دانستنم.