الآنو نیگا نکن
ما جوون که بودیم موهامونو مدل قارچی میزدیم