تا 28 آپریل هنوز 4 روز مانده
28 آپریل یک مهر قرمز در پاسپورت من زده اند
که هنوز لنگه آبیش در کنارش نیست
رویش نوشته: "مرز هوایی مهرآباد، خروج"
22 آپریل آرایشگر ایرانیم می گوید ایران بانکها خیلی شلوغ است
می گویم اما من می ترسم مادربزرگهایم را دیگر نبینم
24 آپریل صبح زود از تهران زنگ می زنند...

اگر جا باشد برای دوشنبه مسجد می گیرند
دوشنبه 28 آپریل است.