مساله: از حل مثلث "کارگر - دستمزد - آبجو" یک بار با مقادیر (Joe - ده دلار در ساعت - 1 دلار بر بطری ) و یک بار با مقادیر (قاسم - 1000 تومان در ساعت - 6500 تومان بر قوطی) نتیجه میگیریم که: