در سینمای غرب گاها ً * با پدیده‌ای مواجه میشویم که شاید بتوان آن را trans-cultural-genre-ization نامید. در این پدیده ژانر یک فیلم با توجه به فرهنگ جامعه بیننده تغییر می کند. به طور مثال می توان از فیلم جونو نام برد که در آن ژانر فیلم برای بیننده ایرانی از کمدی/عشقی به علمی/تخیلی تغییر می‌کند.

* گاها ً: گه گاه. متشکل از اسم فارسی + تنوین عربی.