به نظر من آدم بهتره اول تحقیق کنه، بعد غر برنه.
این هوا جیگر مرغ رو میفروشن 2 دلار. دل و سنگدون هم هست تازه.

کارت تبریک نوروز بفرستین حالا یه مقدار!