نه جدا می خوام بدونم که آدم
اگه این طرفا هوس ساندویچ جیگر مرغ کنه
تکلیف چیه؟؟