دوست دارم اینو خیلی شیوا بیان کنم
که اگه همینجور شوخی شوخی
سلولهای حساس اعصاب من رو
با ناخنهای کثیفت خراش بدی
دیری نمی گذره که جدی جدی
میری جزو اون دسته انگشت شمار از افراد

که اون روی سگ منو دیدن.


(با لحن زیر بخوانید)Kill Bill Vol. 1 - Queen of the Crime Council