وقتی یک صفحه ایمیل برای یکی می نویسم و طرف در یک خط جواب میده احساس نمی کنم طرف چقدر آدم بی تربیت و از خود راضی‌ایه. احساس می کنم من چه موجود علاف و بته‌چینی* هستم.

* چیزی در اعمق وجودم بهم میگه که بته چینی باید نوعی از علافی باشه. (در اونجا که شاعر میگه ای بته چین ای بته چین ای بته چین ای صنم... )