هاردی که خر خر می کند
آدم گشادی که بک آپ نمی‌گیرد
و چندی نخواهد گذشت که من همین‌جا - عرعر کنان - می‌بینمش
بلند و شمرده، همچو خر...